مقاله تاثیر فصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۰۵ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر فصل کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فصل کاشت
مقاله تنش رطوبتی
مقاله خورجین اصلی
مقاله خورجین فرعی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورسه حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ورسه بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثیر فصل کاشت و تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا این آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زاراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قزوین انجام شد. آزمایش در دو فصل کاشت عنوان عامل اصلی، شامل فصل کاشت پاییزه (۱۰/۷/۸۷) و فصل کاشت بهاره (۱۰/۱۲/۸۷) و آبیاری در دو سطح شامل آبیاری معمول (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و نیز ارقام کلزا شامل چهار رقم RGS003،Sarigol ،Hyola401 وOption500  بودند. محاسبه صفاتی طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی و عملکرد دانه معیار مقایسه ها قرار گرفت. اندازه گیری شاخص های رشد گیاهی نشان داد اثر ساده فصل کاشت و آبیاری بر طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی و عملکرد دانه معنی دار گردید. اثر متقابل فصل کاشت و آبیاری بر طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد دانه در خورجین اصلی معنی دار نگردید. ولی بر تعداد دانه در خورجین فرعی و عملکرد دانه معنی دار گردید. در نتیجه با افزایش طول خورجین و تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی عملکرد دانه نیز افزایش یافت.