مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله بازارگرایی
مقاله تعارض سازمانی
مقاله صنعت مبلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعایی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: پور سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان هایی که در بازارهای متلاطم و رقابتی فعالیت می کنند، بیشتر نیازمند تغییر محصولات خود با توجه به تغییر در نیازها و خواسته های مشتریان هستند، بنابراین، انتظار می رود این سازمان ها بیشتر بازارگرا باشند. با وجود این، درک مفهوم بازارگرایی برای بسیاری از سازمان ها همچنان اغفال کننده است. از طرفی، تعارض و فرهنگ سازمانی می توانند در زمره عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی باشند که یا سازمان را به سوی بازارگرایی سوق می دهند و یا از آن جلوگیری می کنند. در مطالعه حاضر با اتخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی به طور یکپارچه و جداگانه بر بازارگرایی از طریق تعارض سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کارکنان واحدهای فعال در صنعت مبلمان شهر مشهد بودند که با استناد بر فرمول کوکران، ۱۹۲ نفر کارمند به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته اند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و ضریب رگرسیونی به کمک نرم افزار آموس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که اولا، مدل به کار گرفته شده مدل نظری قوی برای پیش بینی بازارگرایی از طریق فرهنگ و تعارض سازمانی بوده است؛ ثانیا، همه روابط بین متغیرهای مدل معنادار بوده اند، به جز رابطه مستقیم فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی که مشخص گردید هیچ گونه رابطه معناداری با یکدیگر ندارند؛ ثالثا، نتایج حاصل حاکی از آن بود که سازمان های حمایتی و نوآور، تعارض کمتری را تجربه می کنند و در نتیجه، بهتر می توانند بازارگرایی را در خود حفظ کنند.