مقاله تاثیر فرسودگی بذربر برخی صفات فیزیولوژیکی نهال های ون (Fraxinus excelsior) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر فرسودگی بذربر برخی صفات فیزیولوژیکی نهال های ون (Fraxinus excelsior)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی بذر
مقاله زبان گنجشک
مقاله جوانه زنی
مقاله سطح برگ
مقاله کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابراتی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: مارالیان حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر فرسودگی بذر (پیری زودرس) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهال های ون، آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و در شرایط گلخانه اجرا شد. تیمارها شامل دوره های فرسودگی بذر در ۴ سطح (۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۴۴ ساعت) و دما در سه سطح (۴۱, ۴۳و ۴۵ درجه سانتی گراد) و با رطوبت نسبی صد در صد بر بذرها اعمال شد. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، وزن تر و خشک نهال ها، سطح برگ و میزان کلرفیل بودند. نتایج نشان داد که فرسودگی بذر بر درصد جوانه زنی، وزن تر و خشک نهال ها، سطح برگ و میزان کلرفیل اثر معنی داری دارد و با افزایش مدت فرسودگی و افزایش دما صفات مورد بررسی کاهش معنی داری را نشان داد.