مقاله تاثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ساپکو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ساپکو)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زنجیره تامین
مقاله مزیت رقابتی
مقاله عملکرد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: تارمست پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طی چند سال اخیر در نظریه ها و تحقیقات مختلفی، مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک سازه اصلی مرتبط با عملکرد سازمانی مطرح شده است. با توجه به گسترش روز افزون رویکرد مدیریت زنجیره تامین، مقاله حاضر به بررسی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی از طریق مداخله مزیت رقابتی پرداخته است. به این منظور پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین اعضای مجموعه زنجیره تامین شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودور (ساپکو)، فرضیه های پژوهش را با استفاده روش معادلات ساختاری و رگرسیون مورد سنجش قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تامین به طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی رابطه معنی دار دارد. اما با مداخله مزیت رقابتی، شدت رابطه میان مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تقویت می شود. در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر برآزندگی مدل و مناسب بودن آن برای مجموعه زنجیره تامین شرکت ساپکو است.