مقاله تاثیر فاصله کاشت و دور آبیاری بر عملکرد، بازده اسانس فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica Bunge) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله کاشت و دور آبیاری بر عملکرد، بازده اسانس فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica Bunge)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله بازدهی اسانس
مقاله تراکم بوته
مقاله گیاه دارویی
مقاله مرزه بختیاری .S. bachtiarica Bunge

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی شاهیوند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور بررسی دور آبیاری و فواصل کاشت بر روی بازده، کیفیت اسانس و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاهی دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge.) متعلق به تیره نعناعیان، طی سال های ۸۹ تا ۹۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام با اجرای یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. سطح اول شامل تیمار های آبیاری (آبیاری هر روز، یک روز در میان، چهار و شش روز یک مرتبه) و سطح دوم شامل فواصل کاشت (۱۵×۱۵، ۱۵×۲۰، ۲۰×۲۰ و ۲۰×۲۵ سانتی متر) بودند. صفات مورد مطالعه وزن تر و خشک هر بوته، عملکرد وزن تر و خشک در هکتار، ارتفاع بوته، بازدهی اسانس در هر بوته و هکتار و خواص آنتی اکسیدانی اسانس بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سطوح مختلف آبیاری و فاصله کاشت تاثیر معنی داری در سطح یک درصد بر وزن تر و خشک، فعالیت آنتی اکسیدان و بازدهی اسانس داشتند. اثرات متقابل دور آبیاری و فاصله کاشت تاثیر معنی داری در سطح یک درصد بر روی صفات داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک بوته در تیمار آبیاری هر روز و فاصله کاشت ۱۵×۱۵ سانتی متر بدست آمد و بیشترین میزان تولید اسانس در فواصل آبیاری، چهار روز یکبار و فاصله کاشت ۲۰×۲۰ سانتی متر بدست آمد. بازدهی اسانس در تیمار های مختلف بین ۰٫۳۰ تا ۰٫۸۷ درصد متغیر بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی (۷۸٫۴۹ درصد) در ترکیب تیماری چهار روز آبیاری و فاصله کاشت ۲۰×۲۰ سانتی متر بدست آمد.