مقاله تاثیر فاصله کاشت روی رشد، تنوع زیستی و خواص خاک در جنگل کاری های توسکای ییلاقی و دارتالاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله کاشت روی رشد، تنوع زیستی و خواص خاک در جنگل کاری های توسکای ییلاقی و دارتالاب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زیستی گیاهی
مقاله پارامترهای رویشی
مقاله خواص خاک
مقاله فاصله کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم آبادی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر فاصله کاشت روی رشد، تنوع زیستی گیاهی (علفی و چوبی) و خواص خاک جنگل کاری های توسکای ییلاقی(Alnus subcordata)  و دارتالاب (Taxodium distichum) بررسی شد. به این منظور این منظور، پارامترهای رویشی، زادآوری گونه های چوبی و علفی، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در رولوه های ۲۰×۲۰ متر در دو فاصله کاشت ۳×۳ متر و ۴×۴ متر با شش تکرار مطالعه شد. نتایج آزمون t مستقل دو نمونه ای و آنالیز تشخیص نشان داد در هر یک از توده های توسکا ییلاقی و دارتالاب با افزایش فاصله کاشت تغییری در شاخص های تنوع (شانون- وینر و سیمپسون)، غنا (منهنیک و مارگالف) و یکنواختی (شلدون و پایلو) ایجاد نشد ولی باعث بهبودی پارامترهای رویشی (رویش قطری و درصد زنده مانی) و خواص شیمیایی خاک شده بود. به طور کلی، هر دو گونه توسکای ییلاقی و دارتالاب در فاصله ۴×۴ متر از پارامترهای رویشی و خصوصیات خاک مطلوبتری برخوردار بودند که می توانند هم چوب قابل ملاحظه ای تولید نمایند و هم مانع از تضعیف عناصر غذایی خاک شوند.