مقاله تاثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم علف هرز
مقاله رقابت
مقاله کاهش عملکرد
مقاله مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: قادری فر فرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم توق در ۵ سطح (صفر، ۲، ۴، ۶ و ۸ بوته در مترمربع)، دو رقم کنجد (اولتان، یکتا) و سه فاصله ردیف کاشت کنجد (۳۵، ۴۵ و ۵۵ سانتی متر) بود. نتایج نشان داد که تاثیر رقم، تراکم توق و اثر متقابل آنها بر روی تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه کنجد معنی دار بود. شاخص برداشت محصول تنها تحت تاثیر تیمار تراکم علف هرز قرار گرفت. تاثیر فاصله ردیف روی اجزای عملکرد به جز وزن هزار دانه معنی دار بود. عملکرد دانه و زیست توده کنجد با افزایش تراکم توق به طور معنی داری کاهش یافت و از این نظر رقم اولتان (شاخه دار) نسبت به رقم یکتا (تک شاخه) از حساسیت کمتری برخوردار بود. همچنین عملکرد دانه بیشتر از عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقابت با توق قرار گرفت. مدل سه پارامتره هذلولی راست گوشه میزان خسارت عملکرد را با ورود اولین علف هرز در رقم اولتان (شاخه دار) در فواصل ردیف ۳۵، ۴۵ و ۵۵ سانتیمتر به ترتیب برابر ۴۴٫۷۰، ۴۳٫۹۱ و ۴۶٫۳۹ و برای رقم یکتا (تک شاخه) به ترتیب معادل ۴۸٫۶۸، ۵۳٫۴۰ و ۵۱٫۶۶ درصد برآورد کرد.