مقاله تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۱۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۱۱
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم بوته
مقاله ذرت
مقاله عملکرد
مقاله فاصله ردیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۱۱ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در بهار سال ۱۳۸۴ با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل های آزمایش شامل ردیف کاشت با فواصل ۴۵، ۶۰ و ۷۵ سانتی متر و تراکم بوته ۵۰، ۶۵ و ۸۰ هزار بوته در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد با افزایش فاصله ردیف کاشت، وزن خشک ساقه در مراحل شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن هزار دانه، عملکرد، شاخص برداشت و تعداد دانه در بلال به طور معنی داری افزایش یافتند. همچنین با افزایش تراکم بوته، وزن خشک برگ در مرحله انتقال، شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن خشک ساقه در مراحل شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، وزن خشک بلال و عملکرد دانه تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت. اثر متقابل فاصله ردیف و تراکم بوته بر وزن خشک ساقه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، قطر ساقه در مرحله شروع گرده افشانی و عملکرد دانه معنی دار گردید. بر اساس نتایج حاصل فاصله ردیف ۷۵ سانتی متر با تراکم ۸ بوته در متر مربع برای تولید ذرت سینگل کراس ۷۱۱ در شرایط مشابه آزمایش مناسب تر می باشد.