مقاله تاثیر فاصله ردیف های کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزار گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله ردیف های کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزار گیلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله فاصله ردیف های کشت
مقاله مقادیر نیتروژن
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فر سیده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور تعیین بهترین فاصله خطوط کشت و نیاز نیتروژنه کلزا هیبرید هایولا ۳۰۸ در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در شالیزارهای موسسه تحقیقات برنج رشت به مرحله اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل فاصله خطوط کشت ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی متر و مقادیر کود نیتروژن شامل ۰٫۷R، R، ۱٫۳R و ۱٫۶R از منبع اوره در نظر گرفته شد. میزان R بر اساس آزمون خاک و توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰ کیلوگرم اوره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین فواصل خطوط کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد، اما در فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر با میانگین ۱۹۰۸ کیلوگرم در هکتار، برتری نسبی به دست آمد. همچنین اثر متقابل فاصله ردیف و میزان نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار نشد اما میزان نیتروژن ۱٫۶R در فاصله ردیف ۲۰ سانتی متر با میانگین ۲۲۹۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید نمودند. اثر متقابل فاصله خطوط کشت و میزان نیتروژن بر عملکرد روغن دانه معنی دار نشد اما فاصله خطوط ۲۰ سانتی متر و میزان نیتروژن  1.6Rبیشترین عملکرد روغن دانه را دار بود.