مقاله تاثیر فاصله ردیف های کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاصله ردیف های کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ بهاره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله رقم
مقاله آرایش کاشت
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعیدی ثمر
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفینی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: علوی صغری
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کیارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرایش کاشت از طریق تغییر در رشد رویشی و بهره برداری از عوامل محیطی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تاثیر می گذارد. به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف های کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گلرنگ بهاره، این مطالعه در سال زراعی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل ۳ فاصله ردیف کاشت (۳۰ و ۴۵ سانتیمتر مسطح و ۶۰ سانتیمتر به صورت جوی و پشته) و عامل های فرعی، رقم در دو سطح (L5 و گلدشت) و تراکم در دو سطح (۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع) بودند. در این تحقیق صفات، عملکرد دانه، تعداد شاخه در بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه در بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه نداشت، ولی عملکرد دانه با افزایش فاصله ردیف کاهش یافت. تراکم بوته تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه نداشت، ولی بر تعداد طبق در بوته تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۵% و بر عملکرد دانه تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱% داشت. وزن هزار دانه با افزایش تراکم زیاد شد، ولی از تعداد شاخه در بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه با افزایش تراکم کاسته شد. بیشترین عملکرد دانه با فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر و تراکم ۳۵ بوته در متر مربع در رقم L5 مکزیکی به میزان ۴۴۳۸٫۷۳ کیلو گرم در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد دانه در فاصله ردیف ۶۰ سانتیمتر و تراکم ۴۵ بوته در متر مربع در رقم گلدشت به میزان ۳۲۸۶٫۴۵ کیلو گرم در هکتار به دست آمد. با توجه به اثر مطلوب توزیع یکنواخت بوته در واحد سطح و سازگاری گلرنگ به روش کاشت مسطح، آرایش کاشت فوق برای کشت بهاره گلرنگ، در شرایط مشابه با آزمایش حاضر مناسب به نظر می رسد.