مقاله تاثیر فاز محلول نفت خام بر میزان تغییرات آنزیم های آنتیاکسیدانی در بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) انگشت قد به عنوان بیومارکر آلودگی نفتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر فاز محلول نفت خام بر میزان تغییرات آنزیم های آنتیاکسیدانی در بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) انگشت قد به عنوان بیومارکر آلودگی نفتی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیل ماهی (Huso huso)
مقاله نفت خام
مقاله کاتالاز
مقاله سوپراکسید دیسموتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ماشینچیان مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر فاز محلول نفت خام بر فعالیت دو آنزیم کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز بچه فیل ماهیان با وزن ۱۰٫۷۶±۰٫۲۳ گرم بررسی شد. بدین منظور ابتدا میزان LC50 فاز محلول نفت خام معادل ۴۶٫۶۸ میلی گرم در لیتر محاسبه شد و سپس ۳ تیمار زیر محدوده کشندگی (۰٫۴LC50، ۰٫۶LC50 و ۰٫۸LC50) و یک تیمار شاهد (بدون حضور نفت خام) انتخاب و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. در هر تکرار تعداد ۳۰ قطعه ماهی ذخیره سازی شد و هر ۲۴ ساعت از تمامی تیمارها نمونه گیری کبد جهت مطالعات آنزیمی انجام گرفت. در طول مدت آزمایش شاخص های کیفی آب اندازه گیری و سعی شد که شرایط کیفی برای تمامی تکرارها مشابه باشد. مطابق با نتایج در زمان های ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت مقدار آنزیم کاتالاز تمامی تیمارها با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند و حتی در روز چهارم سطح آنزیم تمامی تیمار ها با هم نیز اختلاف معنی داری داشتند و روند افزایش این آنزیم مشاهده شد (P<0.05)، تنها استثناء میزان آنزیم کاتالاز تیمار حاوی ۰٫۴ غلظت LC50 (کمترین دوز) و در زمان ۲۴ ساعت اول بود که بر خلاف دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری با شاهد نشان نداد (P>0.05). میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در همه تیمارها و در روز چهارم با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). در تمام ۴ روز دوره آزمایش، بیشترین میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در تیمار ۰٫۸LC50 دیده شد و تنها همین تیمار که حاوی بیش ترین دوز آلاینده بود از روز دوم روند افزایشی به خود گرفت. اما نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که مقدارآلاینده نفتی موجب تغییر در این آنزیم ها گردیده است. همچنین هیچ همبستگی بین میزان این دو آنزیم با هم دیده نشد. نتایج نشان داد که فاز محلول نفت خام برالقای دو آنزیم کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز بچه فیل ماهیان با وزن ۱۰٫۷۶±۰٫۲۳ گرم موثر است.