مقاله تاثیر غنی سازی ادراکی- حرکتی اولیه بر رشد بعدی حرکات ظریف نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر غنی سازی ادراکی- حرکتی اولیه بر رشد بعدی حرکات ظریف نوزادان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غنی سازی ادراکی
مقاله حرکتی
مقاله مقیاس رشد حرکتی پی بادی
مقاله معادل سنی
مقاله مهارت های حرکتی ظریف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در ارتباط با تاثیرگذاری نقش محیط به گونه های متفاوت بر رشد اتفاق نطر وجود دارد. نقش محیط می تواند به صورت فعال یا غیر فعال باشد. غنی سازی محیط روشی غیر فعالی است که برای نشان دادن تاثیر محیط بر رشد دوره نوزادی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین تاثیر غنی سازی ادراکی-حرکتی اولیه بر رشد بعدی حرکات ظریف نوزادان انجام شد.
روش بررسی: ۱۵ نوزاد ۵ تا ۸ ماهه سالم به صورت تصادفی از مرکز شیرخوارگاه آمنه شهر تهران انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر سنی در گروه های تمرین (۸ نفر، با میانگین سنی ۲±۶٫۵ ماه) و بی تمرین (۷ نفر، با میانگین سنی ۲±۶٫۵ ماه) قرار گرفتند. نوزادان گروه آزمایش به مدت ۳۶ جلسه (۳ جلسه در هفته) و هر جلسه یک ساعت در محیط غنی شده اداراکی-حرکتی (شامل در دسترس بودن ابزار متنوع دستکاری و جابجایی) قرار گرفتند. پس از پایان ۳۶ جلسه، در مرحله اول اندازه گیری، مهارت های حرکتی ظریف نوزادان با استفاده از مقیاس رشد حرکتی پی بادی ارزیابی شد. سه ماه بعدی کلیه نوزادان در شرایط یکسان و عادی نگهداری شدند. در مرحله دوم، پس از گذشت این سه ماه، مهارت های حرکتی ظریف نوزادان با استفاده از مقیاس رشد حرکتی پی بادی ارزیابی شدند. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب (زمان) ۲× (گروه) ۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد، در متغیر معادل سنی حرکات ظریف، اثر اصلی گروه F1,10=10.53) و P=0.009) و اثر اصلی مراحل اندازه گیری ( F1,10=96.33و P=0.001) معنادار بود. تعامل میان گروه و مراحل اندازه گیری ( F1,10=2.58و (P=0.13 معنادار نبود. همچنین در متغیر نمره مقیاس بندی شده حرکات ظریف، اثر اصلی گروه (F1,10=6.65 و P=0.02) و اثر اصلی مراحل اندازه گیری (F1,10=32.93 و P=0.001) معنادار بود. تعامل میان گروه و مراحل اندازه گیری (F1,10=32.93 و (P=0.001 معنادار نبود.
نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تجربه ادراکی-حرکتی اولیه بر رشد حرکات ظریف بعدی نوزادان تاثیر مثبتی دارد.