مقاله تاثیر غلظت و زمان های مختلف کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی های کمی و کیفی گل بریده شب بو «رقم Hanza» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر غلظت و زمان های مختلف کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی های کمی و کیفی گل بریده شب بو «رقم Hanza»
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله شب بو
مقاله کلروفیل
مقاله گل دهی
مقاله فلورسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون مارکده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید هیومیک (صفر، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) و زمان های مختلف محلول پاشی (۱، ۲، ۳ و ۴ هفته یکبار محلول پاشی) بر رشد و عملکرد گل بریده شب بو «رقم هانزا» به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۶ تیمار و ۷ تکرار صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در گیاهان مورد بررسی، تفاوت معنی داری را در تعداد برگ، ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل اندازه گیری شده در غلظت های مختلف اسید هیومیک نشان داد. در حالی که زمان های مختلف محلول پاشی نتایج معنی داری را در صفات اندازه گیری شده نشان ندادند. هم چنین، مدت زمان تا اولین گل دهی در گیاهان تیمار شده با غلظت های مختلف اسید هیومیک کوتاه گردید. بیشترین تعداد روز تا گل دهی (۱۳۹ روز) مربوط به تیمار شاهد بود که اختلاف معنی داری را با تیمارهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک نشان داد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر غلظت بر میزان فلورسانس حداکثر (Fm) و اثر زمان های مختلف محلول پاشی بر فلورسانس حداقل (F0) و فلورسانس متغیر (Fv) اختلاف معنی داری را در سطح احتمال ۵% داشت. بیشترین مقدار فلورسانس حداکثر، حداقل و متغیر (به ترتیب ۵۸٫۱۴۵۳، ۱۶٫۲۷۰ و ۴۲٫۱۱۸۳) در تیمار ۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک به دست آمد. عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (Fv/Fm) اختلاف معنی داری را در تیمارهای مختلف آزمایشی نشان نداد.