مقاله تاثیر غلظت های مختلف جیوه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدی و رنگدانه های فتوسنتزی جلبک سبز انترومورفای دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر غلظت های مختلف جیوه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدی و رنگدانه های فتوسنتزی جلبک سبز انترومورفای دریای خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی
مقاله عصاره جلبک
مقاله انتروموفا
مقاله مالون دآلوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشرویی راحیل
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جلبک انترومورفا (Enteromorpha sp.) متعلق به شاخه کلروفیتا دارای ساختار پارانشیمی بوده و در سطح بستره ساحل دریای خزر به طور وسیعی دیده می شود. در این بررسی جلبک انترومورفا سطح بستر ساحل دریای خزر جمع آوری، جداسازی و شناسایی گردید. بعد از تیماردهی، در مرحله اندازه گیری میزان رنگدانه های فتوسنتزی غلظت کلروفیل a، b و کل و بتا کاروتن تعیین شد. سپس میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز مشخص گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری رنگدانه های فتوسنتزی نشان می دهند که در غلظت قابل تحمل جیوه (۱۰۰ میلی گرم بر لیتر) میزان انواع کلروفیل نسبت به شاهد تغییر معنی داری نداشته است. درحالی که با افزایش غلظت جیوه میزان رنگیزه های فتوسنتزی کاهش چشمگیری پیدا می کند. فعالیت آنزیم ها نسبت به دوره زمانی و همچنین غلظت تیمار متفاوت بود. در غلظت های بالای جیوه میزان فعالیت کلیه آنزیم ها در دوره تیماردهی به شدت کاهش پیدا می کند. درحالی که در غلظت های پایین تر فعالیت آنزیم های مختلف از الگو متفاوتی پیروی می کنند. در آنزیم آسکوربات پراکسیداز فعالیت آنزیمی با افزایش غلظت کاهش پیدا کرده، در غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر فعالیت آنزیم به شدت افزایش پیدا کرده است. در آنزیم پراکسیداز پاسخ های آنزیمی نسبت به سایر آنزیم ها متفاوت است، تنها در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر تیمار یک افزایش شدید فعالیت آنزیم مشاهده می شود. آنزیم پلی فنل اکسیداز آنزیم تنها یک فعالیت شدید آنزیمی در غلظت ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر تیمار مشاهده می شود. در بررسی میزان فعالیت پراکسیداسیون لیپیدی، میزان پراکسیداسیون لیپیدی در تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافت اختلاف بین غلظت مالون دآلوئید در ۳تیمار ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر معنی دار نمی باشد.