مقاله تاثیر غلظت های مختلف ال – ترانس رتینوئیک اسید بر رشد و بقای سلول های بنیادی فولیکول موی موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر غلظت های مختلف ال – ترانس رتینوئیک اسید بر رشد و بقای سلول های بنیادی فولیکول موی موش سوری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی فولیکول مو
مقاله رتینوئیک اسید
مقاله آپوپتوز
مقاله نکروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری تجدد شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: ماذنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تاتا نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلول های بنیادی فولیکول مو چند توان هستند و در ناحیه بالج واقع در فولیکول مو قرار دارند. این سلول ها قدرت تکثیری بالایی دارند. رتینوییدها باعث متمایز شدن سلول های اپیدرم و کراتینه شدن آن ها می شود. ال – ترانس رتینوئیک اسید برای درمان برخی بیماری های پوستی نظیر ملاسما، ایکتیوز و اکنه استفاده می شود، لذا مطالعه تاثیر ال – ترانس رتینوئیک اسید روی سلول های بنیادی فولیکول مو و تعیین غلظت موثر آن برای بقای سلول های بنیادی فولیکول مو ضروری به نظر می رسد.
روش بررسی: در این مطالعه، سلول های بنیادی فولیکول موی مشتق از سبیل موش سوری Balb/c بعد از جداسازی و کشت در آزمایشگاه، تحت تیمار غلظت های مختلف ال – ترانس رتینوئیک اسید قرار گرفت. غلظت های ۰٫۵ تا ۲۰ (به ترتیب: ۰٫۵، ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰) میکرومولار ال – ترانس رتینوئیک اسید برای بررسی اثرات مهاری یا تکثیری مورد بررسی قرار گرفت. اثرات سیتوتوکسیسیتی رتینوئیک اسید، با استفاده از روش MTT بررسی شد. جهت بررسی مرگ و میر و بقای سلول ها، از روش رنگ آمیزی آکریدین اورنج / اتیدیوم برماید استفاده شد و نتایج با میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرار گرفت و تعداد سلول های زنده، آپوپتوتیک و نکروتیک با استفاده از نرم افزار Image J شمارش شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از رنگ آمیزی نشان داد که غلظت ۱۰ میکرومولار و بالاتر ال – ترانس رتینوئیک اسید باعث مرگ آپوپتوتیک و نکروتیک سلول های بنیادی فولیکول مو می شود و مقدار IC50 به دست آمده از منحنی پاسخ غلظت، ۱۴٫۳۸±۱٫۰۳ میکرومولار بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی فولیکول موی موش سوری در صورتی که در آزمایشگاه، تحت تاثیر غلظت های بالاتر از ده میکرومولار قرار گیرند با مرگ آپوپتوز یا نکروز از بین می روند و لذا از غلظت های بالاتر ال – ترانس رتینوئیک اسید می توان جهت از بین بردن موهای زاید استفاده کرد و از غلظت های پایین این ماده هم می توان جهت درمان بیماری های پوستی استفاده کرد.