مقاله تاثیر غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله سرب
مقاله پوسته شلتوک
مقاله راندمان
مقاله زمان تعادل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی ارمندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شامحمدی شایان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات زمان تعادل و راندمان جذب در غلظت های انجام گردید. برای این کار از جاذب پوسته شلتوک برای جذب سرب استفاده گردید.
آزمایش های جذب سینتیک برای تعیین زمان تعادل در غلظت های مختلف سرب انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت های مختلف با افزایش زمان تماس، مقدار سرب جذب شده در واحد وزن جاذب افزایش می یابد و فرایند جذب در غلظت های ۱، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر به ترتیب در مدت زمان های ۶۰، ۹۰، ۱۰۵، ۱۲۰، ۹۰، ۷۵ و ۶۰ دقیقه به تعادل می رسد.
با کاهش غلظت محلول از ۵۰۰ به ۱ میلی گرم بر لیتر، راندمان جذب افزایش یافت به طوری که حداکثر راندمان جذب در غلظت ۱ میلی گرم بر لیتر (برابر ۹۸%) به دست آمد. داده های آزمایش با استفاده از دو مدل سینتیک هو و همکاران (۱۹۹۶) و لاگرگرن (۱۸۹۸) برازش داده شدند، نتایج نشان داد که جذب یون های سرب روی پوسته شلتوک از مدل هو و همکاران پیروی می کند. نتایج حاصل از آزمایش های جذب ایزوترم با مدل های لانگمویر و فروندلیچ مطابقت داده شدند. نتایج نشان داد که مدل فروندلیچ داده ها را بهتر توصیف می نماید.