مقاله تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گونه های درختی (تحقیق موردی: پارک جنگلی کندلات، گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گونه های درختی (تحقیق موردی: پارک جنگلی کندلات، گیلان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غنا
مقاله یکنواختی
مقاله ارتفاع از سطح دریا
مقاله جهت دامنه
مقاله شیب
مقاله تیپ گیاهی
مقاله اطلاعات جغرافیائی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقگوی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تنوع گونه های درختی در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک (ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و شیب)، پارک جنگلی کندلات به مساحت ۶۱۴٫۸۵ هکتار در جنوب شرق شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نقشه های شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا به همراه تیپ های غالب منطقه در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)  تهیه و بعد با تلفیق نقشه های مذکور، ۱۸ واحد همگن به وجود آمد. با توجه به همگن بودن واحد ها از نظر شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا و تیپ گیاهی، بدون در نظر گرفتن مساحت واحد ها، پنج قطعه نمونه در هر واحد رویشی به صورت تصادفی برداشت شد. در هر قطعه نمونه ۱۰ آری، قطر برابر سینه گونه های درختی اندازه گیری و نوع گونه ها ثبت شد. در مجموع ۱۷ گونه درختی متعلق به ۱۲ خانواده شناسایی شد. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسات چند دامنه دانکن نشان داد که تاثیر جهت دامنه بر تنوع گونه ای و یکنواختی معنی دار است و جهت های جنوبی تنوع و یکنواختی بالاتری داشتند، درحالی که تاثیر جهت دامنه بر غنا معنی دار نبود. همچنین اثر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و غنا معنی دار بود و ارتفاعات بالاتر تنوع و غنای بیشتری داشتند، درحالی که تفاوت معنی داری از نظر یکنواختی مشاهده نشد. بنابراین اثر شیب بر تنوع، غنا و یکنواختی معنی دار نبود.