مقاله تاثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایل به مهاجرت
مقاله رضایت از نظام آموزشی
مقاله بیگانگی فرهنگی – اجتماعی
مقاله انطباق اجتماعی – دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم زاده رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جوانک ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، پیشرفت کشورها در گرو تربیت انسان های کارآمد و به کارگیری قابلیت های آنهاست. اندیشه انسان های خلاق و با انگیزه گنجینه ای گرانبهاست که در صورت توجه و بهره برداری درست از آن، توسعه پایدار حاصل خواهد شد. ایران در زمره کشورهایی است که مهاجرت نیرو های متخصص آن در بالاترین حد قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد. روش پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. نمونه مورد بررسی به شیوه تصادفی ساده به حجم ۴۱۵ نفر انتخاب و با ابزار پرسشنامه داده های مربوط جمع آوری شد. برای سنجش رضایت آموزشی از پرسشنامه نیل (۲۰۱۰)، در انطباق اجتماعی – دانشگاهی از پرسشنامه انطباق نهادی پاسکارلا و ترنزینی و برای سنجش بیگانگی اجتماعی – فرهنگی از سه خرده مقیاس از مقیاس بیگانگی ملوین سیمن استفاده شد. روایی این ابزار را استادان راهنما و مشاور تایید کردند. پایایی ابزار نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای رضایت از نظام آموزشی، انطباق اجتماعی – دانشگاهی، بیگانگی فرهنگی – اجتماعی و تمایل به مهاجرت به ترتیب ۰٫۹، ۰٫۷۱، ۰٫۷۷، ۰٫۸۵ و ۰٫۸۶ به دست آمد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بررسی رابطه متغیر های پیش بین و متغیر ملاک تمایل به مهاجرت از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای مستقل بیگانگی فرهنگی – اجتماعی و سن همبستگی مثبت معنادار و متغیر رضایت از نظام آموزشی، همبستگی منفی معناداری با متغیر تمایل به مهاجرت دارند. بین متغیر انطباق اجتماعی – دانشگاهی با میزان تمایل به مهاجرت رابطه معناداری مشاهده نشد. مردان به طور معناداری تمایل بیشتر و دانشجویان دوره کارشناسی در مقایسه با دوره کارشناسی ارشد و دکتری تمایل کمتری به مهاجرت دارند. تفاوت معناداری بین هیچ یک از طبقات اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و میزان تمایل به مهاجرت وجود نداشت.