مقاله تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله جوان
مقاله مواد مخدر صنعتی
مقاله الگوی عملکرد خانواده مک مستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده اجتماعی و از مشکلات سلامتی عصر حاضر می باشد. افزایش روزافزون وابستگی به مواد را می توان در روابط فرد با خانواده جستجو کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی مبتنی بر الگوی عملکرد خانواده مک مستر انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که در دو گروه از جوانان مذکر شهر اصفهان شامل ۱۸۳ نفر وابسته به مواد مخدر صنعتی و ۲۰۷ نفر غیروابسته به مواد مخدر صنعتی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و زمینه ای با چهارده سوال و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد خانواده با ۶۰ گویه در هفت حیطه بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS-18 و آزمون های آماری نظیر آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: عملکرد خانواده گروه وابسته به مواد مخدر در همه حیطه ها شامل عملکرد کلی، ارتباطات، آمیختگی عاطفی، ایفای نقش، حل مساله، همراهی عاطفی و کنترل رفتار، به شکل معنی داری نامناسب تر از گروه دیگر بود. در گروه وابسته، موارد ارکان متزلزل زندگی، سطح تحصیلات پایین نمونه های تحقیق و والدین، سطح زندگی پایین، وجود پدر و برادر معتاد و شیوع مصرف مواد مخدر در دوستان به شکل معنی داری بیشتر از گروه غیروابسته بود. بیشترین ماده مخدر صنعتی مصرفی در گروه وابسته، شیشه بود.
نتیجه گیری: عملکرد خانواده در دو گروه متفاوت بود. بنابراین می توان گفت عملکرد خانواده در گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی نقش دارد.