مقاله تاثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بر حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه های اجرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بر حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه های اجرایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفظ
مقاله حراست
مقاله اموال منقول مصرفی
مقاله اموال منقول غیر مصرفی
مقاله اموال منقول در حکم مصرفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهگان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمدل منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت خانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسوولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ها بر عهده وزارت خانه ها و موسسات دولتی دارنده اموال مذکور و نظارت و تمرکز حساب اموال یادشده -که به نوعی نظارت بعد از خرج محسوب می شود – با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گستردگی و وسعت وظایفی که در این ارتباط وجود دارد موجب تشکیل واحدی مستقل تحت عنوان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در شاخه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت مزبور گردیده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد اداره کل یادشده در ارتباط با حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه های اجرایی و ارائه راه کار سازنده و موثری برای ارتقای نقش آن در جامعه آماری کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و هم چنین امنای اموال وزارتخانه ها در نمونه ای به حجم ۱۲۵ نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t یک نمونه یی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید بین عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه های اجرایی رابطه معناداری وجود دارد.