مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالی Ni-P/Ni-B-BN که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالی Ni-P/Ni-B-BN
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش الکترولس نیکل-بور
مقاله عملیات حرارتی
مقاله خوردگی
مقاله مقاومت به سایش
مقاله ضریب اصطکاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بایبوردی امین
جناب آقای / سرکار خانم: بینا محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سیدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررس تاث ر عمل ات حرارت بر سخت و مقاومت به سا ش پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی Ni-P/Ni-B-BN پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا پوشش الکترولس نیکل-فسفر با ضخامت ۱۵ میکرون و سپس پوشش الکترولس Ni-B-BN با ضخامت ۱۰ میکرون بر روی سطح نمونه هایی از جنس فولاد Ck45 اعمال شد. نقش لایه الکترولس نیکل-فسفر ایجاد شده در پوشش دولایه توسط آزمون پلاریزاسیون تافل بررسی شد. نمونه های پوشش داده شده تحت عملیات حرارتی به مدت یک ساعت در دماهای ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. تاثیر عملیات حرارتی بر مرفولوژی، تغییرات ساختاری و رفتار سایشی پوشش ها با انجام آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی، تفرق اشعه ایکس و نیز آزمایش سایش پین بر روی دیسک در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سختی پوشش های حاصل در دو حالت پیش و پس از عملیات حرارتی توسط دستگاه ریزسختی سنج ویکرز اندازه گیری و اثر دمای عملیات حرارتی بر سختی پوشش ها مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون پلاریزاسیون تافل نشان داد که حضور لایه الکترولس نیکل-فسفر باعث بهبود مقاومت به خوردگی پوشش دولایه شده است. نتایج حاصل از SEM نشان داد که مورفولوژی پوشش ایجاد شده به صورت گل کلمی شکل است.آزمون پراش پرتو ایکس نشان دهنده کریستالیزاسیون پوشش و رسوب فاز سخت بور ید نیکل (Ni3B) در زمینه نیکلی بود. نتایج آزمون سایش پین روی دیسک نشان داد که عملیات حرارتی در دمای ۴۰۰ درجه سانتی-گراد سبب کاهش ضریب اصطکاک شده است. هم چنین عملیات حرارتی در دمای مذکور باعث ایجاد ساختار نانو کریستالی شده و بنابراین سختی و مقاومت به سایش پوشش به دلیل تغییر ساختار از آمورف به کریستالی و ایجاد فاز سخت Ni3B افزایش می یابد.