مقاله تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدارنده های فتوسیستم ۲
مقاله فتوسنتز
مقاله مقاومت به علف کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی فرد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: میرشمسی کاخکی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
القا فلورسنس کلروفیل به عنوان یک تکنیک سریع و غیر تخریبی به منظور اندازه گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان می باشد. اندازه گیری های فلورسنس کلروفیل به منظور تشخیص چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن منحنی های القا فلورسنس (منحنی کاتسکی) و پارامترهای آن توسط علف کش متری بیوزین در بیوتیپ های مقاوم و حساس درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) در گلخانه انجام شد. حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم (Fv/Fm) 2، تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله (Fvj) J و مساحت بین منحنی کاتسکی و (Area) Fm چهار ساعت پس از پاشش علف کش در بیوتیپ حساس به شدت کاهش پیدا کردند؛ بطوریکه اعمال غلظت ۱۰۰ گرم ماده موثره در هکتار مقادیر سه پارامتر Fv/Fm،Fvj  و Area را به ترتیب به ۰٫۶۶، ۰٫۰۷ و ۱۴۰۶۲ کاهش دهد. در حالیکه این پارامترها در بیوتیپ های مقاوم تنها در غلظت های زیاد علف کش مذکور تحت تاثیر قرار گرفتند. هرچند که در پاسخ بیوتیپ های مقاوم نسبت به پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت های زیادی وجود داشت که دلیل آن می تواند وجود مکانیسم های متفاوت مقاومت به علف کش باشد. پارامترهای اندازه گیری شده نیز حساسیت های متفاوتی نسبت به کاربرد علف کش نشان دادند؛ به طوری که در بین پارامترهای فلورسنس اندازه گیری شده،Fv/Fm  پارامتری مناسب و پایدار جهت تشخیص سریع میان بیوتیپ حساس و مقاوم چند ساعت پس از تیمار با علف کش بود. از آنجا که پارامترهای فلورسنس کلروفیل بلافاصله پس از کابرد علف کش تحت تاثیر قرار می گیرند بنابراین می توانند به عنوان ابزاری کاربردی جهت بررسی میزان کارایی علف کش در مزرعه و گلخانه مورد استفاده واقع شوند.