مقاله تاثیر علف کش رانداپ بر میزان هورمون تستوسترون ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد نر (Onchorhynchus mykiss) در حوضه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر علف کش رانداپ بر میزان هورمون تستوسترون ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد نر (Onchorhynchus mykiss) در حوضه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله تستوسترون
مقاله علف کش رانداپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق منتظری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ روزلاشیدانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی اثرات آسیب شناسی ناشی از سطوح پایین تر از حد کشندگی سم رانداپ بر بافت گناد و شاخص گنادی ماهیان قزل آلای رنگین کمان مولد نر (Onchorhynchus mykiss) حوضه جنوبی دریای خزر، در پاییز سال ۱۳۹۰، در مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان انجام شد. تعداد ۱۲۰ عدد ماهی با میانگین وزنی ۱۹۰ گرم در تیمارهای ۲۵ درصد، ۵۰ درصد و ۷۵ درصد از LC50 سم رانداپ مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار اول ۵ قسمت در هزار، تیمار دوم ۱۰ قسمت در هزار و تیمار سوم ۱۵ قسمت در هزار از LC50 تعیین و یک جامعه کنترل بدون آلودگی در نظر گرفته شد. آزمایشات در دو دوره زمانی ۵ و ۱۰ روز انجام شد. در پایان روز پنجم و دهم از ماهیان پس از بیهوشی از سیاهرگ دمی در روزهای ۵ و ۱۰ خونگیری صورت گرفت. پس از سانتریفوژ، میزان تستوسترون به روش رادیو ایمنو اسی (RIA) توسط کیت اسپکترا (Specteria) فتلا و با دستگاه گاما کانتر در پایان هر مرحله اندازه گیری شد.بر اساس نتایج در مرحله اول (۵ روز) میزان هورمون در گروه شاهد ۱۷٫۳۳ ±۲٫۱۸ b و برای غلظت های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از LC50 به ترتیب ۳٫۰۲±۲٫۰۴ a، ۰٫۱۷±۰٫۰۰۵۷ a، ۰٫۰۵۷±۰٫۰۲۰ a و در مرحله دوم (۱۰ روز) در شاهد ۱۲±۷ b و برای غلظت های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از LC50 به ترتیب ۱٫۸۹±۰٫۹۷ a، ۰٫۴۰±۰٫۰۲۰ a، ۰٫۲۳±۰٫۰۳۵ a بوده است. در واقع میانگین میزان تستوسترون به ترتیب در شاهد بیش از غلظت های ۲۵ درصد، ۵۰ درصد و ۷۵ درصد در هر دو مرحله بوده ولی بر اساس آزمون T -Test به منظور مقایسه میانگین میزان تستوسترون اندازه گیری شده در نمونه برداری اول با دوم اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (P>0.05). نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سم از میزان هورمون کاسته می شود و این میزان می تواند برروی باروری و سایر فاکتورهای اسپرم شناختی و رفتاری تاثیرات منفی داشته باشد که بایستی در سایر تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد.