مقاله تاثیر علفکش های انتخابی پنبه و سویا روی رشد میسلیومی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر علفکش های انتخابی پنبه و سویا روی رشد میسلیومی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rhizoctonia solani
مقاله مرگ گیاهچه
مقاله تری فلورالین
مقاله اتال فلورالین
مقاله آلاکلر
مقاله متریبوزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدیری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی اثر چهار علفکش تری فلورالین، اتال فلورالین، آلاکلر و متریبوزین روی میزان رشد پرگنه قارچ Rhizoctonia solani گروه آناستوموزی ۴، عامل بیماری مرگ گیاهچه در پنبه و سویا، در سال ۹۰- ۱۳۸۹ در بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، انجام شد. ابتدا واکنش رشد میسلیومی پرگنه این قارچ نسبت به علفکش ها در محیط کشت پی دی ای بررسی گردید. سپس این واکنش با دیسک های کاغذ واتمن آغشته به علفکش در سه غلظت متفاوت در مقایسه با شاهد بدون علفکش آزمایش شد. نتیجه آزمایش استفاده از غلظت های بالای علفکش در محیط کشت نشان داد که محیط کشت حاوی تری فلورالین در غلظت های ۱۲۵۰۰ و ۲۵۰۰۰ پی پی ام، اتال – فلورالین در غلظت های ۱۷۵۰۰ و ۳۵۰۰۰ پی پی ام و آلاکلر در غلظت های ۲۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ پی پی ام، به طور کامل از رشد رویشی این قارچ جلوگیری کردند. متریبوزین در غلظت های ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ پی پی ام، اگر چه باعث توقف کامل این قارچ نشد ولی در مقایسه با شاهد سبب کاهش معنی دار رشد پرگنه گردید. آزمایش در غلظت های پایین تر علفکش ها در محیط پی دی آ نشان داد که آلاکلر، تری فلورالین، اتال فلورالین به ترتیب با غلظت های ۵۰۹، ۳۱۸ و ۴۴۵ پی پی ام در محیط کشت موجب کاهش معنی دار رشد میسلیومی قارچ شدند. در میان تیمارهای اخیر، تاثیر آلاکلر بیشتر از سایر علفکش ها ارزیابی شد و متریبوزین با غلظت ۶۴ پی پی ام تاثیر معنی داری روی رشد قارچ نداشت. همچنین در آزمایش دیسک های آغشته به علفکش ها در غلظت های مختلف، در مقایسه با شاهد، قراینی از واکنش بیمارگر نسبت به علفکش ها بدست نیامد.