مقاله تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولیدمثلی در موش کوچک آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولیدمثلی در موش کوچک آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آلوئه ورا
مقاله تستوسترون
مقاله سلول های بنیادی
مقاله اسپرماتوسیت اولیه
مقاله وزن بیضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه صبر زرد یا آلوئه ورا متعلق به خانواده Liliaceae گیاهی علفی و چند ساله است. این گیاه دارای اثرات مهم درمانی بوده و به همین دلیل در طب گیاهی بسیار مورد توجه می باشد. در این تحقیق اثر هیدروالکلی عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش های سوری نژاد Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه ها به صورت کاملا تصادفی در پنج گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی ژل گیاه آلوئه ورا در دوزهای مختلف (۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰ mg/kg/day) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت ۲۰ روز (یک روز در میان) به گروه های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت، تغییر در سطح هورمون های تستوسترون، LH و FSH خون و همچنین تغییر تعداد سلول های بنیادی، تعداد اسپرماتویست های اولیه، وزن نسبی بیضه ها در مقایسه با گروه های شاهد بود. کلیه آزمایشات هورمونی نیز با روش ایمونورادیومتری (RIA) انجام گرفت.نتایج نشان داد که عصاره آلوئه ورا سبب افزایش معنی دار در تعداد سلول های بنیادی و اسپرماتوسیت های اولیه درگروه های تجربی در مقایسه با گروه های شاهد شد و تغییرات معنی داری در میانگین وزن بیضه در گروه تجربی ۳ (دوز ۲۰۰mg/kg) مشاهده شد. میزان هورمون تستوسترون در گروه ۲۰۰ افزایش معنی دار یافته (P<0.05) در حالی که میزان هورمون LH و FSH تغییر معنی داری نشان نمی دهد. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت عصاره گیاه آلوئه ورا بصورت وابسته به دوز بر میزان هورمون تستوسترون و خصوصیات بافت شناسی بیضه های موش های نر می باشد.