مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه قاصدک بر تعداد سلول های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۳۱ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه قاصدک بر تعداد سلول های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاصدک
مقاله سلول خونی
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رسالت پور نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه قاصدک با نام علمی Taraxacum officinale از گیاهان دارویی و دارای اثرات درمانی فراوان است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی قاصدک بر تعداد سلول های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۵۰ سر موش ماده نژاد بالب سی به صورت تصادفی به ۵ گروه مساوی، کنترل، دارونما و سه گروه تیمار تقسیم شدند. عصاره هیدروالکلی قاصدک در دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم تهیه شده و به روش درون صفاقی به مدت ۲۰ روز به گروه های تیماری تزریق شدند. از سرم فیزیولوژی جهت تزریق به گروه کنترل استفاده شد. در پایان مطالعه تعداد گلبول های قرمز و سفید، تعداد پلاکت ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت نمونه ها اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین در هر سه گروه تیمار افزایش معنی داری داشت (P<0.05)، در حالی که کاهش هماتوکریت معنی دار نبود. میزان پلاکت در تمام گروه های تیمار کاهش معنی داری داشت (p<0.01). میزان گلبول سفید تنها در گروه تیمار ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی داری نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی گیاه قاصدک می تواند به صورت وابسته به دوز بر گلبول های قرمز و سفید تاثیر مثبت داشته باشد.