مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر تغییرات بافت تخمدان در سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی (PCOS) در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۹۶ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر تغییرات بافت تخمدان در سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی (PCOS) در موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله هیستولوژی تخمدان
مقاله موش صحرایی
مقاله پنج انگشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گیاه پنج انگشت به طور سنتی برای درمان مشکلات هورمونی زنان استفاده می شد. این مطالعه جهت بررسی اثر عصاره میوه این گیاه بر فولیکول های تخمدان پس از القا (poly cystic ovary syndrome, PCOS) انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۴۸ موش صحرایی نژاد Sprague dawley (وزن ۲۰۰±۲۰ گرم و سن ۱۰ هفته) که سیکل جنسی منظم داشتند به چهار گروه ۱۲ تایی: کنترل (دریافت آب مقطر)، شم، PC و PT تقسیم شدند. به گروههای PC و PT جهت القاء PCOS به مدت ۲۸ روز لتروزول (۱ mg/kg) با گاواو خورانده شد. گروه های شم و PT (پس از القاءPCOS ) به مدت ۳۰ روز عصاره گیاه را با دوز ۳۶۵ mg/kg از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره تمامی موش ها کشته شده و بافت تخمدان های آن ها پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین – ائوزین مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج کاهش معنی داری را در تعداد فولیکول های پری آنترال (Preantral follicle, PAF)، آنترال (Antral follicle, AF) و جسم زرد در گروه PC در مقایسه با سایر گروه ها نشان داد (p<0.05). اما تفاوت معنی داری در تعداد فولیکول های اولیه بین گروه ها مشاهده نشد. همچنین قطر AF، ضخامت لایه تکا در فولیکول ها و لایه تونیکا آلبوژینای تخمدان در گروه PC افزایش معنی داری را نسبت به گروه های دیگر نشان داد (p<0.05). اما ضخامت لایه گرانولوزا در گروه PC نسبت به سایر گروه ها کاهش معنی داری یافت (p<0.05). درمان با گیاه پنج انگشت سبب افزایش تعداد فولیکول های PAF،AF  و جسم زرد (۶٫۴۲±۰٫۶۴ در مقابل ۳±۰٫۱۸)، کاهش تعداد فولیکول های کیستی (۱٫۲۸±۰٫۴۲ در مقابل ۵٫۶۶±۰٫۴۹)، کاهش ضخامت تونیکا آلبوژینای تخمدان، کاهش ضخامت لایه تکا و افزایش ضخامت لایه گرانولوزا در AF شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که گیاه پنج انگشت در دوز مصرفی اثرات مثبتی بر وضعیت فولیکول های موجود در تخمدان در سندرم تخمدان پلی کیستیک دارد.