مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی درمنه خزری (.Artemisia annua L) بر جوانه زنی و رشد چهار گونه علف هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی درمنه خزری (.Artemisia annua L) بر جوانه زنی و رشد چهار گونه علف هرز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتی
مقاله جوانه زنی
مقاله درمنه خزری
مقاله عصاره
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: راستی فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال پیامدهای زیست محیطی حاصل از مصرف علف کش ها و کاهش تدریجی محصولات زراعی آللوپاتی می تواند پتانسیل ارزشمندی در کنترل زیستی از طریق آزادسازی مواد آللوشیمیایی از برگ ها، بذور، ریشه ها و ساقه های گیاهان زنده و یا مواد گیاهی درحال تجزیه نشان دهد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه و اندام هوایی گیاه دارویی درمنه خزری بر جوانه زنی و رشد چهار گونه علف هرز سلمه تره، تاج خروس، چسبک و یولاف وحشی به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره گیاه درمنه خزری در ۶ غلظت۰٫۱ ، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۲٫۵، ۵ درصد و آب مقطر (شاهد) بود. نتایج نشان داد غلظت های مختلف عصاره گیاه درمنه خزری کاهش معنی داری در درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه بذور علف های هرز در آزمایشگاه ایجاد نمود. همچنین غلظت های مختلف عصاره کاهش معنی داری در درصد سبزشدن بذور، ارتفاع و وزن تر و خشک بوته های علف هرز در گلخانه ایجاد کرد. نتایج نشان داد جوانه زنی بذور تاج خروس، سلمه تره، چسبک و یولاف وحشی در آزمایشگاه، به ترتیب تحت عصاره هایی با غلظت ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۵ و ۲٫۵ درصد به بالا متوقف شد. غلظت یک درصد عصاره گیاه درمنه خزری در گلخانه درصد سبزشدن بذور تاج خروس، سلمه تره، چسبک و یولاف وحشی را به ترتیب میزان ۶۴، ۸۴، ۴۳ و ۶۵ درصد نسبت به شاهد کاهش داد و غلظت ۵ درصد عصاره تقریبا باعث توقف سبزشدن بذور سلمه تره و چسبک شد. نتایج نشان داد عصاره گیاه درمنه خزری دارای اثرات آللوپاتیکی قوی بوده و از جوانه زنی و رشد علف های هرز جلوگیری می نماید که این امر می تواند در تولید علف کش هایی با منشا طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.