مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۰۸ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو دو سر
مقاله عصاره هیدروالکلی
مقاله مورفین
مقاله سندرم محرومیت
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ملکی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ملکی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط نوری میرهادی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات نشان دادند که برخی از داروهای ضد افسردگی سبب کاهش علایم سندرم محرومیت اوپیوئیدها می شوند. از طرفی مطالعات انجام شده حاکی از خواص ضد افسردگی و آرام بخشی جو دوسر می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۴۰ سر موش سوری نر نژاد NMRI(20 الی ۳۰ گرم) به طور تصادفی به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند: گروه کنترل مورفین و نرمال سالین (۱۰ m1/kg) و بقیه گروه ها اتانول (۳ درصد) و دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی جو دوسر (۲۰۰mg/kg و ۱۰۰ و ۵۰) را دریافت کردند. وابستگی به مورفین توسط برنامه ۴ روزه و به ترتیب با دوزهای ۵۰mg/kg، ۵۰، ۷۵، و ۵۰ القاءگردید. در روز چهارم ۲ ساعت بعد تک دوز مورفین؛ نالوکسان (mg/kg 5) تزریق و علایم سندرم محرومیت در طی ۳۰ دقیقه به شکل تعداد پرش و علایمی چون اسهال، خود تیماری، دندان قروچه، سگ خیسی، بالا رفتن، روی دوپا ایستادن و دل پیچه از شدت صفر تا ۳ ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه برای داده های کمی و آزمون من ویتنی یو (Mann-Whitney U) برای داده های کیفی و نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقادیر p<0.05 هر مورد معنادار تلقی گردید.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمامی دوزهای عصاره هیدروالکلی جو دوسر به صورت وابسته به دوز وبه طور معناداری، تعداد پرش (به ترتیب برابر
۵۶٫۱۲±۶٫۴۶، ۴۰٫۰±۵٫۳۳، ۳۱٫۵±۲٫۵) را در موش های وابسته به مورفین در مقایسه با گروه کنترل (۱۱۳٫۶۲±۱۶٫۲۱) کاهش دادند (به ترتیب برابر p<0.05 و p<0.01 )خود تیماری و دندان قروچه توسط تمام دوزهای این عصاره با p<0.05 وسگ خیسی، بالا رفتن، دل پیچه و روی دو پا ایستادن تنها با دوز زیاد عصاره (mg/kg 200) و همچنین اسهال نیز توسط دوزهای mg/kg 100 و ۲۰۰ عصاره به طور معناداری کاهش یافتند (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی جودوسر سبب کاهش علایم سندرم محرومیت مورفین می شود اما جهت تعیین مکانیسم دقیق به تحقیقات گسترده تری نیاز دارد.