مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ (Plantago major) بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس و کلیه در موش های دیابتی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ (Plantago major) بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس و کلیه در موش های دیابتی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارهنگ
مقاله انسولین
مقاله رت
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: خانشی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت نوع ۱ به علت نقص در ترشح انسولین ایجاد می شود. در این مطالعه تاثیر بارهنگ بر سطح سرمی انسولین و گلوکز و اثر ترمیمی عصاره بر بافت پانکراس و آثار نفروپاتی ناشی از دیابت مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: ۳۰ سر موش صحرایی نر به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول (کنترل سالم) که با سرم فیزیولوژی تیمار شدند و دو گروه بعدی به وسیله تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. یک گروه از موش های دیابتی ۱۰۰mg/kg/bw عصاره برگ بارهنگ را به مدت ۶ هفته به روش داخل صفاقی دریافت کردند و گروه سوم به عنوان کنترل دیابتی در نظر گرفته شدند. بعد از اتمام دوره تیمار، خونگیری انجام و سطح سرمی گلوکز، انسولین، کراتینین و BUN سنجش شد. پس از تهیه مقاطع بافتی، رنگ آمیزی با H & E برای پانکراس و PAS برای کلیه انجام شد. مطالعات بافتی توسط میکروسکوپ نوری صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه، عصاره بارهنگ؛ سطح سرمی گلوکز، BUN و کراتینین را کاهش و سطح سرمی انسولین را نسبت به گروه دیابتی افزایش داد (p<0.05). همچنین به طور معنی دار باعث افزایش میانگین قطر و تعداد جزایر پانکراس گردید (p<0.05).
نتیجه گیری: عصاره بارهنگ می تواند اثر هایپوگلایسمی خود را از طریق بازسازی جزایر پانکراس اعمال، همچنین قادر به بهبود عوارض کلیوی ناشی از دیابت می باشد.