مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی سیر کوهی (Allium latifolium) بر میزان فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و پروفایل لیپیدی سرم موش صحرایی هیپرلیپیدمیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی سیر کوهی (Allium latifolium) بر میزان فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و پروفایل لیپیدی سرم موش صحرایی هیپرلیپیدمیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیر کوهی
مقاله فسفاتیدات فسفوهیدرولاز
مقاله تری گلیسرید کبدی
مقاله هیپرلیپیدمی
مقاله لیپوپروتئینهای سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی کورش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سیر کوهی گیاهی با ترکیبات پلی فنلی، خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و کاهنده چربی های سرم است. آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولازکبدی (PAP) آنزیمی کلیدی در سنتز گلیسرولیپیدها است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیر کوهی بر فعالیت PAP کبدی و پروفایل لیپیدی سرم موش صحرایی هیپرلیپیدمیک می باشد.
مواد و روشها: در این تحقیق تجربی ۴۰ سر موش صحرایی نر به ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. به گروه اول (شاهد) رژیم معمولی، گروه دوم غذای حاوی کلسترول و روغن (گروه بدون درمان) و به گروه های سوم و چهارم غذایی حاوی کلسترول و روغن بعلاوه ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره سیرکوهی به ترتیب داده شد. به گروه پنجم غذایی حاوی کلسترول روغن بعلاو ه ۳۰mg/kg وزن بدن داروی جمفیبروزیل داده شد. در پایان دوره، فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولازکبدی، کلسترول و تری گلیسرید کبدی و لیپوپروتئین های سرم اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها: میانگین فعالیت مخصوص آنزیم PAP در گروه دوم کاهش معنی داری (p<0.05) نسبت به تمامی گروه های دیگر نشان داد. میانگین غلظت تری گلیسیرید و کلسترول کبدی، کلسترول تام، تری گلیسرید و VLDL سرم در گروه های سوم و چهارم (گروههای تیمار شده با عصاره سیرکوهی) کاهش معنی داری (p<0.05) نسبت گروه دوم (هیپرلیپیدمیک بدون درمان) نشان داد. میانگین غلظت کلسترول تام سرم در گروه چهارم یک افزایش معنی داری (۶۲٫۳۰%) نسبت به گروه سوم نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: مصرف عصاره سیرکوهی در دوز پایین می تواند باعث کاهش عوارض ناشی از هیپر لیپیدمی مثل، افزایش کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی شود.