مقاله تاثیر عصاره شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) بر تعداد گلبول ها و پارامترهای مختلف خونی در موش های نر آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۱۶ تا ۵۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L) بر تعداد گلبول ها و پارامترهای مختلف خونی در موش های نر آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L)
مقاله فاکتورهای خونی
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمتین سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با نام عمومی licorice از خانواده نخود (Leguminosae) است که برای آن اثرهای درمانی زیادی ذکر شده است. با توجه به اینکه استفاده از مواد طبیعی با منشا گیاهی در درمان بیماری های مختلف تاریخچه طولانی دارد، در این مطالعه اثر شیرین بیان بر فاکتورهای خونی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه روی ۵۰ موش انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در پنج گروه (۳ گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و در شرایط یکسان نگهداری شدند. از موش های نر به عنوان حذف فاکتور جنس استفاده گردید، سپس عصاره آبی – الکلی شیرین بیان با دوزهای ۵۰، ۱۰۰ و  mg/kg 150به روش درون صفاقی (IP) طی ۲۰ روز به صورت یک روز در میان به گروه های تیماری تزریق شد. از سرم فیزیولوژی نیز برای تزریق به گروه دارونما استفاده گردید. مهمترین پارامترهای مورد بررسی تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت، MCHC،MCH  و  MCVدر مقایسه با گروه های شاهد بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون دانکن و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که میزان هموگلوبین، پلاکت و MCV، MCHC در همه دوزها و میزان MCH در دوز ۱۰۰ و  mg/kg 150افزایش یافته، در حالی که تعداد گلبول های قرمز در دوزهای ۱۰۰ و  mg/kg 150کاهش نشان داد. در میزان هماتوکریت تغییر معنی داری دیده نشد. این نتایج حکایت از اثر وابسته به دوز عصاره شیرین بیان بر فاکتورهای خونی دارد.