مقاله تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا آلترناتا بر بلوغ سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت های T در حضور پروتیین بازی میلین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۵۱ تا ۷۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا آلترناتا بر بلوغ سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت های T در حضور پروتیین بازی میلین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلترناریا آلترناتا
مقاله عصاره سیتوزولی
مقاله پروتیین بازی میلین
مقاله بلوغ
مقاله سلول دندریتیک
مقاله لنفوسیت T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لقمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: اونق عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: محب علیان هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اسکلروز متعدد (Multiple sclerosis, MS) یک بیماری خود ایمن توام با اختلال در سیستم اعصاب مرکزی می باشد که ماکروفاژها و سلول های دندریتیک نقش مهمی در تعدیل یا پیشرفت این بیماری ایفا می کنند. تاثیر عصاره قارچ در بلوغ سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت و تعدیل پاسخ لنفوسیت های T را در حضور پروتیین بازی میلین (Myelin Basic Protein, MBP) که به عنوان مدل آزمایشگاهی اسکلروز متعدد در نظر گرفته شده بود بررسی گردید. هدف این مطالعه تولید سلول های دندریتیک مناسب برای ایمونوتراپی و کاهش بیماری MS می باشد.
روش بررسی: در این بررسی به وسیله سایتوکین های Granulocyte/ macrophage-colony stimulate Factor (GM-CSF) و اینترلوکین ۴ (IL-4)، مونوسیت های خون محیطی به سمت سلول های دندریتیک هدایت شد. سپس با پروتیین بازی میلین مدل بیماری اسکلروز متعدد در سلول های دندریتیک القا گردید و با عصاره قارچی آلترناریا آلترناتا اقدام به تیمار سلول های دندریتیک گردید هم چنین پاسخ سلول های لنفوسیت T حاصل از آن نیز مطالعه شد.
یافته ها: با تاثیر عصاره قارچی بر سلول های دندریتیک مجاور شده با MBP میزان بیان مولکول های سطحی CD14 کاهش و در مقابل CD83 و Human Leukocyte Antigen-DR (HLA-DR) افزایش پیدا کرد. هم چنین میزان ترشح سایتوکین IL-10 بر IL-12 غالب شد و در لنفوسیت های T میزان ترشح سایتوکین های IL-17 و اینترفرون- (INF-b) b کاهش پیدا کرد و در مقابل IL-4 افزایش یافت. این داده ها از لحاظ آماری معنی دار بوده (p<0.05) و این اثرات با افزایش دوز عصاره قارچی از ۵۰ به ۱۰۰ mg/ ml تشدید گردید (P<0.001).
نتیجه گیری: عصاره قارچی آلترناریا آلترناتا با بلوغ سلول های دندریتیک و تعویض پاسخ لنفوسیت های T، به سمت Th2 موجب اثرات سودمند درمانی می گردد.