مقاله تاثیر عصاره تخلیص شده پلاکت های خون بر روی رشد و بقاء اووسیت و فولیکول پره آنترال موش سوری نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۲۶۵ تا ۱۲۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره تخلیص شده پلاکت های خون بر روی رشد و بقاء اووسیت و فولیکول پره آنترال موش سوری نژاد NMRI
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره پلاکت های خون
مقاله سرم گاوی
مقاله بلوغ آزایشگاهی فولیکول
مقاله فولیکول پره آنترال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهایی لیلاسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عناصر موجود در محیط کشت می تواند تاثیر فزآینده ای در رشد و تکوین فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی داشته باشد. در مطالعه حاضر اثر عصاره پلاکت های خون روی رشد و بقای فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی بررسی شده است.
روش بررسی: فولیکول های پره آنترال موش سوری نابالغ نژاد NMRI با ابعاد ۱۰۰ تا ۱۳۰ میکرومتر تهیه گردید. فولیکول ها برای مدت ۱۲ روز در محیط های متفاوت کشت داده شدند. محیط ها حاوی ۵ و ۱۰ درصد عصاره پلاکت های خون (PL) به عنوان محیط مورد آزمایش و دو محیط دیگر حاوی ۵ و ۱۰ درصد سرم گاوی (FBS) به عنوان محیط کنترل بودند. محیط کشت هر یک روز در میان تعویض گردید. در نهایت درصد بقاء و رشد فولیکول توسط میکروسکوپ اینورت یک روز بعد از کشت و در پایان کشت بررسی گردید.
نتایج: بعد از ۱۲ روز کشت اووسیت ها رشد معنی داری در محیط های دارای عصاره پلاکت های خون ((PL نشان دادند و توانستند به اندازه اووسیت های بالغ در محیط کنترل برسند. تعداد فولیکول ها بعد از یک روز در محیط حاوی ۱۰% FBS و محیط های آزمایشی نسبت به ۵%FBS  کاهشی معنی دار داشتند (p<0.05). اما در پایان دوره ۱۲ روزه کشت بیشترین بقاء متعلق به محیط آزمایشی حاوی ۵% PL بود و تعداد فولیکول در دیگر گروه ها کاهشی معنی دار نسبت به این گروه آزمایشی نشان دادند (p<0.05).
نتیجه گیری: عصاره پلاکت های خون باعث بهبود محیط کشت فولیکول شده و در رشد اووسیت و میزان بقاء فولیکول ها موثر می باشد. به نظر می رسد PL می تواند به عنوان مکمل یا یک جایگزین مناسب برای سرم های معمول از جمله FBS باشد.