مقاله تاثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندام های تولیدمثلی
مقاله عصاره الکلی سداب
مقاله اسپرم
مقاله موش بالغ NMR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس درمانی گیاهان ارتباط نزدیکی با فرهنگ انسان دارد. گیاه سداب، گیاهی است که در گذشته به علت خواص دارویی مختلف از جمله ازدیاد قاعدگی و سقط جنینی، رماتیسم و نقرس کاربرد فراوانی داشته است. لذا در این مطالعه به طور تجربی اثر عصاره الکلی گیاه سداب (Ruta ggraveolens L.=RG) بر اندام های تولیدمثلی، جنس نر مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه از موش های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI استفاده شده است. حیوانات به ۵ گروه تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ عصاره ای را دریافت نکردند. گروه شاهد که روغن زیتون را به عنوان حلال عصاره دریافت کردند. سه گروه تجربی که دوز ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن عصاره را دریافت کردند. عصاره به صورت درون صفاقی و به صورت یک روز در میان و طی دو هفته در ساعت مشخص انجام شد. یک ماه بعد از آخرین تزریق حیوانات بیهوش شدند. وزن بیضه، اپیدیدیم، مجرای دفران، حجم بیضه و تعداد اسپرم های موجود در انتهای اپیدیدیم تعیین شدند. در این مطالعه به منظور بررسی نتایج آماری از تستANOVA   DUNCAN و استفاده شده است.
یافته ها: مقایسه وزن بیضه، اپیدیدیم، مجرای دفران، کاهش معنی دار (
p<0.05) را بین گروه های تجربی ۳۵۰ و ۴۵۰ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داد، اما اختلاف معنی داری بین گروه شاهد با کنترل وجود نداشت. مقایسه حجم بیضه و تعداد اسپرم های موجود در انتهای اپیدیدیم، کاهش معنی دار (p<0.05) را بین گروه های تجربی ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن نسبت به گروه کنترل نشان داده است، اما اختلاف معنی دار بین گروه شاهد با کنترل وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که عصاره الکلی RG می تواند روی فعالیت سیستم تولیدمثلی نر، اثر کاهشی داشته باشد و بنابراین می تواند به عنوان گیاهی جهت کنترل زاد و ولد استفاده گردد.