مقاله تاثیر عصاره الکلی فرفیون (Euphorbia Cyparissias) بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان بافت مغز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره الکلی فرفیون (Euphorbia Cyparissias) بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان بافت مغز در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزتوسین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره E.cparissias
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله بافت مغز
مقاله دیابت
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورآذر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی مقدم سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن است که با اختلال در متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات مشخص می شود. بیشتر داروهای مورد استفاده در درمان دیابت در مصرف طولانی مدت عوارض جانبی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر دریافت عصار الکلی فرفیون بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان در بافت مغز موش های صحرایی دیابتی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از ۴۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۲۵۰±۲۵ استفاده شد که به طور تصادفی در چهار گروه زیر وارد شدند: ۱) گروه کنترل (حیوانات سالم دست نخورده)، ۲) گروه دیابتی (ایجاد دیابت با داروی استرپتوزوتوسین)، ۳) گروه تیمار ۱ (دریافت عصاره با دوز ۵۰۰ mg/kg) و ۴) گروه تیمار ۲ (دریافت عصاره با دوز ۲۵۰ mg/kg). حیوانات گروه های تیمار ۱ و ۲ به مدت ۲۱ روز عصاره را از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره تجویز عصاره میزان گلوکز سرم و سطح آنزیم های آنتی اکسیدان SOD، MDA،TAC و GPX در بافت مغز اندازه گیری شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که سطح آنزیم MDA در سرم حیوانات دیابتی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (P= 0.001). هم چنین، در گروه دیابتی سطح آنزیم های SOD، TAC و GPX در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری پائین تر بود (P= 0.001). در مورد میزان گلوکز خون نیز نتایج مشابهی به دست آمد.
نتیجه گیری: در کجکوع می توان گفت که تجویز خوراکی عصاره الکلی فرفیون در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیرات ضد دیابتی و آنتی اکسیدانی دارد.