مقاله تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله حمایت سازمانی
مقاله هویت سازمانی
مقاله خشنودی شغلی
مقاله تمایل به ترک خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشازاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزآبادی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت کارکنان از طریق متغیرهای واسط هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی در یک سازمان دولتی شرق کشور اجرا شد. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی به روش همبستگی و مبتنی بر تحلیل مسیر بود. از جامعه ۸۷۰ نفری کارکنان، تعداد ۲۷۰ نفر براساس جدول نمونه گیری کرج سای و مورگان (۱۹۷۰) به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های عدالت توزیعی کیم، مون، هان و تیکو (۲۰۰۴)، عدالت رویه ای و تعاملی طبرسا، اسمعیلی گیوی و اسمعیلی گیوی (۱۳۸۹)، هویت سازمانی مائل و آشفورث (۱۹۹۲)، حمایت سازمانی ادواردز (۲۰۰۹)، خشنودی شغلی اسپکتور (۱۹۸۵) و تمایل به ترک خدمت ساگر، گریفث و هوم (۱۹۹۸) بود. تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها نشان دهنده همبستگی قابل قبول میان کلیه متغیرهای پژوهش بود و فرضیات پژوهش در مسیرهای تحلیل شده شامل تاثیر مثبت: عدالت سازمانی بر حمایت سازمانی، عدالت سازمانی بر هویت سازمانی، عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی، حمایت سازمانی بر خشنودی شغلی، هویت سازمانی بر خشنودی شغلی، و تاثیر منفی: حمایت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، هویت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، و خشنودی شغلی بر تمایل به ترک خدمت تایید شدند (p>0.05).