مقاله تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای برخی گونه های گیاهی در حوزه سیاه خور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای برخی گونه های گیاهی در حوزه سیاه خور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب کربن
مقاله توپوگرافی
مقاله Gundelia tournefortii ،Astragqlus verus ،Stipa barbata
مقاله حوزه سیاه خور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ازهاری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایشنگرانی ها در زمینه گرمایشجهانی و تغییر اقلیم موجب شده است که بهخاک و قابلیت آن در ترسیب کربنبهصورت پایدار توجه ویژه ای شود. بنابراین در راستای همین هدف، این پژوهش، به منظور بررسی نقش و تاثیر عامل توپوگرافی (ارتفاع) در توان ترسیب کربن خاک پای گونه های گیاهی مورد مطالعه در سه عمق مختلف انجام شد.به همین منظور یک منطقه معرف از سه تیپ گیاهی غالب (Stipa barbata, Astragqlus verus, Gundelia tournefortii) در مراتع حوزه سیاه خور واقع در شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه انتخاب شد، با استفاده از نقشه توپوگرافی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و استفاده از GPS طبقات ارتفاعی ۱۶۰۰- ۱۴۰۰، ۱۸۰۰- ۱۶۰۰، ۲۰۰۰- ۱۸۰۰ منطقه مشخص گردید.تراکم و پوشش در هکتار و زیست توده هوایی و زیرزمینی هر سه گونه گیاهی غالب منطقه تعیین گردید، خاک پای هر سه گونه گیاهی مورد مطالعه در هر سه عمق مختلف خاک در هر سه طبقه ارتفاعی به تعداد سه تکرار برای هر گونه به آزمایشگاه برده شد. اندازه گیری ترسیب کربن خاک با روش و الکی- بلاک انجام شد. ترسیب کربن خاک پای زیست توده گیاهی رابطه مستقیم با ترسیب کربن زیست توده دارد. در این تحقیق مقایسه میانگین ترسیب کربن خاک پای سه گونه گیاهی مورد بررسی در سه طبقه مختلف ارتفاعی نشان داد که بیشترین میانگین ترسیب کربن خاک پای سه گونه گیاهی متعلق به گونه Gundelia tournefortii (کنگر)، بعد گونه Astragqlus verus (گون) و کمترین میانگین ترسیب کربن خاک متعلق به گونه Stipa b arbata (استپی ریش دار) بود، در بین سه طبقه ارتفاعی در هر سه گونه گیاهی مورد بررسی بیشترین میانگین ترسیب کربن خاک پای هر سه گونه گیاهی در ارتفاع ۲۰۰۰-۱۸۰۰ بعد ارتفاع ۱۸۰۰۰-۱۶۰۰ و کمترین میانگین ترسیب کربن خاک در طبقه ارتفاعی ۱۶۰۰-۱۴۰۰ مشاهده شد. نتایج ترسیب کربن خاک پای هر سه گونه در اعماق مختلف خاک نشان داد که بیشترین میانگین ترسیب کربن در عمق اول (۰-۳۰ cm) بود و هر چه عمق خاک افزایش می یابد میزان ترسیب کربن خاک کاهش می یابد.