مقاله تاثیر طرح نظام جامع آموزشی-تربیتی خانواده معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر تحکیم بنیان خانواده‌های تحت حمایت استان البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر طرح نظام جامع آموزشی-تربیتی خانواده معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر تحکیم بنیان خانواده‌های تحت حمایت استان البرز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمیته امداد امام خمینی (ره)
مقاله آموزش خانواده
مقاله مدل برنامه ریزی پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی امیری سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: میر سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اهداف فرهنگی خود به منظور زدودن فقر فرهنگی از خانواده‌های تحت حمایت و کاهش آثار فرهنگی فقر در جامعه مورد حمایت سال‌هاست آموزش مهارت‌های زندگی برای سالم سازی خانواده‌ها را با اجرای طرح آموزش خانواده جز برنامه‌های مهم فرهنگی خود قرار داده است. پژوهش حاضر بر اساس این فرضیه اصلی که طرح آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تاثیر بسزایی در توانمندسازی فکری، فرهنگی و معنوی خانواده‌ها داشته، انجام شده است.
روش پژوهش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۸۲۲ خانوارهای تحت حمایت عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و تصادفی ۱۲۰ نفر از خانواده‌ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تاثیرگذاری بالای طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی خانواده اجراشده در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بر توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی‌ها و توانایی‌های سرپرست و سایر اعضا خانواده‌های تحت حمایت است و در ترتیب تاثیرگذاری ابعاد آموزشی دینی (بالا)، رفتاری (بالا)، تحصیلی (متوسط)، اقتصادی (متوسط)، فرهنگی (متوسط) و در آخر بهداشتی (پایین)، ارزیابی گردید.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از فرضیه‌های فرعی تحقیق نیز نشان می‌دهد که آموزش‌های انجام شده در بعد دینی طرح تاثیر بالایی در توانمندسازی و افزایش نگرش دینی و اعتقادی خانواده‌ها داشته و این بعد آموزشی جهت دهنده سایر ابعاد است.