مقاله تاثیر طب فشاری نقطه شماره ۶ پریکاریال بر درد، تهوع و استفراغ پس از آپاندکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر طب فشاری نقطه شماره ۶ پریکاریال بر درد، تهوع و استفراغ پس از آپاندکتومی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاری
مقاله اپاندکتومی
مقاله درد
مقاله تهوع
مقاله استفراغ
مقاله نقطه PC6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حاج باقری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه : استفاده از طب فشاری در حال گسترش است. مطالعات متعددی از طب فشاری بر نقطه PC6 برای کاهش تهوع و استفراغ و درد پس از جراحی استفاده کرده و نتایج متناقضی را گزارش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طب فشاری بر نقطه PC6 بر درد، تهوع و استفراغ در بیماران پس از آپاندکتومی انجام شده است.
مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی دو گروهی و یک سو کور روی ۸۸ بیمار آپاندکتومی شده انجام شد. معیارهای ورود عبارت بود از حاضر بودن به شرکت در تحقیق، نداشتن مشکل اناتومیک در نقطه PC6، سن بین ۱۵ تا ۷۰ سال، قرار داشتند در لیست جراحی اپاندکتومی با بیهوشی جنرال. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تخصیص داده شدند. در گروه مداخله، پس از هوشیاری بیمار فشار با استفاده از دستبند دارای دکمه فشاری، بر روی نقطه  PC6انجام شد. در گروه پلاسبو (کنترل) دستبند فاقد دکمه فشار به صورت شل بسته شد. بعد از عمل جراحی، نقطهPC6  به مدت ۷ ساعت بوسیله دستبند مخصوص تحت فشار قرار گرفت و سپس شدت درد (توسط یک مقیاس آنالوگ دیداری)، شدت تهوع (با یک مقیاس آنالوگ دیداری) و دفعات استفراغ بیمار، هر ساعت تا ساعت هفتم اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل، از نرم افزار ۱۱٫۵ SPSS و آزمون های T test، و Chi-square استفاده شد.
یافته ها: تفاوت اماری معنی داری از نظر سن، شاخص توده بدن، طول مدت بیهوشی و طول برش جراحی بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین شدت درد گروه PC6 در ساعت های مختلف نسبت به گروه پلاسبو تفاوت معنی دار نداشت. در مجموع %۴۵٫۴ در گروه PC6 و %۴۷٫۷ در گروه پلاسبو دچار تهوع شدند. میانگین شدت تهوع در تمام ساعات پس از عمل در گروه PC6 نسبت به گروه پلاسبو کمتر بود اما این تفاوت از نظر اماری معنی دار نبود. همچنین ۱۲ نفر در گروه PC6 و ۱۸ نفر در گروه کنترل دچار استفراغ شدند (p=0.01).
نتیجه گیری: فشار روی نقطه PC6 تاثیر معنی داری در کاهش درد بعد از جراحی اپاندیس نداشت اما در کاهش شدت تهوع و استفراغ از نظر بالینی موثر بود.