مقاله تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان یائسه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله کیفیت خواب
مقاله طب فشاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازگلی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: آرمند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است. یکی از درمان های جایگزین مطرح در این زمینه، طب فشاری می باشد، بر این اساس محققین برآن شدند که پژوهش حاضر را با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام دهند.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور انجام گرفت، از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ جهت انتخاب خانم های یائسه دچار اختلال خواب استفاده شد. ۷۰ خانم یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران که کلیه معیارهای ورود به پژوهش را دارا بودند، وارد مطالعه شدند و از طریق نرم افزار انتساب تصادفی در دو گروه درمان (استفاده از مچ بند مخصوص طب فشاری ۳ بار در هفته به مدت ۱۵ دقیقه به صورت دو طرفه در هر یک از نقاط شن من : واقع در مچ دست، سانینجیائو: واقع در مچ پا به همراه دریافت مراقبت های معمول دوران یائسگی) و درمان نما (استفاده از مچ بند مخصوص طب فشاری ۳ بار در هفته به مدت ۱۵ دقیقه در نقاط مورد نظر اما به صورت برعکس به همراه دریافت مراقبت های معمول دوران یائسگی) قرار گرفتند. طول مدت مداخله ۴ هفته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بعد از انجام مداخله اختلاف عمده ای در نمرات مقیاس های فرعی کیفیت خواب ذهنی (p<0.001)، مدت زمان خواب واقعی (p=0.037)، کفایت خواب (p<0.001)، اختلالات خواب (p<0.001)، میزان داروهای خواب آور مصرفی (p=0.037) عملکرد روزانه (p=0.007)، تاخیر در به خواب رفتن (p<0.001) و میانگین نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ (p<0.001) بین دو گروه درمان و درمان نما وجود دارد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که طب فشاری می تواند در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه موثر واقع شود.