مقاله تاثیر ضرباهنگ های موسیقی بر شاخص های خستگی مرکزی و محیطی زنان جوان غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ضرباهنگ های موسیقی بر شاخص های خستگی مرکزی و محیطی زنان جوان غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی مرکزی و محیطی
مقاله ضرباهنگ های موسیقی
مقاله زنان جوان غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جابری مقدم علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ضرباهنگ های مختلف موسیقی بر برخی شاخص های خستگی مرکزی و محیطی در زنان جوان غیر ورزشکار است. به این منظور ۳۸ دانشجوی دختر سالم انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه، تجربی ۱ شامل ۱۳ نفر، ۲±۲۲ سال، تجربی ۲؛ ۱۳ نفر ۲±۲۳ سال و گروه کنترل ۱۲ نفر، ۲±۲۳ سال تقسیم شدند. در ابتدا پیش آزمون مشابه شرایط تمرین از تمام گروه ها به عمل آمد، سپس برنامه تمرین اصلی به صورت ۲ جلسه در هفته به مدت ۶ هفته متوالی با ارائه متغیرهای مستقل اجرا شد و در نهایت پس از اتمام آخرین جلسه تمرین، پس آزمون گرفته شد. برنامه تمرین در هر جلسه شامل رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج تا مرز واماندگی برای هر سه گروه بود. گروه های تجربی طی تمرین با هدفون به موسیقی گوش می کردند. گروه کنترل نیز هیچ گونه مداخله موسیقی دریافت نکردند. تحلیل نتایج آزمون ضربه زنی با انگشت تفاوت زیادی را در خستگی محیطی گروه های تجربی و کنترل نشان نداد. نتایج آزمون نامیدن رنگ ها خستگی مرکزی حاصل از تمرین در گروه کنترل نسبت به دو گروه موسیقی کند و تند را تایید کرد. تحلیل یک طرفه داده ها نشان داد که در پیش آزمون بین شاخص های خستگی اندازه گیری شده، در سه گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). اما در مرحله پس آزمون مقدار بار کاری حالت واماندگی (P=0.022) بین گروه ها معنی دار بود. آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین گروه کنترل و گروه های تجربی اختلاف معنی داری در همه متغیرها وجود دارد (P<0.05)، ولی بین گروه های تجربی این اختلاف معنی دار نیست (P>0.05). به طور کلی می توان گفت موسیقی همزمان با تمرین خستگی مرکزی و محیطی را به تعویق می اندازد و در نهایت عملکرد ورزشی را افزایش می دهد.