مقاله تاثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 بر اشرشیا کلی، آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 بر اشرشیا کلی، آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی پروپیلن ایمین
مقاله عامل ضد باکتریایی
مقاله تست حساسیت میکروبی
مقاله حداقل غلظت بازدارندگی
مقاله قطر هاله عدم رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جبلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی غریب
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تشیعی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری راد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دندریمرها طبقه جدیدی از درشت مولکول های مصنوعی هستند که در شاخه پزشکی کاربردهای فراوانی دارند. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 در برابر برخی گونه های باکتریایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه، اثرات ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 به روش انتشار دیسک و رقت لوله ای بررسی شد. دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 با غلظت های ۰٫۵، ۵، ۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بر روی دیسک های بلانک تلقیح و در محیط کشت مولر هینتون آگار قرار داده شدند. با تلقیح باکتری ها مطابق با غلظت استاندارد ۰٫۵ مک فارلند، هاله های عدم رشد بررسی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2، به روش رقت لوله ای در محیط کشت نوترینت براث در غلظت های ۰٫۰۵، ۰٫۵، ۵، ۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردید.
یافته ها: در این مطالعه، تاثیر دندریمر با افزایش غلظت آن ها در دیسک افزایش یافت. قطر هاله عدم رشد در غلظت ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر برای اشرشیا کلی، آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر ۱۹، ۲۰، ۲۵ و ۲۱ میلی متر به دست آمد. حداقل غلظت بازدارندگی برای آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس برابر ۵ میکروگرم بر میلی لیتر و برای اشرشیا کلی برابر ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر بود. همچنین حداقل غلظت کشندگی برای باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس برابر ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر و برای باکتری های اشرشیا کلی و آنتروباکتر کلواکه برابر ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G2 دارای اثرات ضدباکتریایی است. با این حال استفاده از دندریمر برای گندزدایی آب آشامیدنی نیازمند مطالعات بیشتر و وسیع تری می باشد.