مقاله تاثیر ضداضطرابی ال- کارنیتین در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ضداضطرابی ال- کارنیتین در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارنیتین
مقاله اضطراب
مقاله ماز مرتفع + شکل
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسانی نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمری نژاد زینب
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی گالش پل علی
جناب آقای / سرکار خانم: رسولیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایلچی زاده کاوگانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اثر مفید ال- کارنیتین برای درمان بیماری های عصبی در مطالعات مختلف بررسی شده است. مطالعه حاضر با هدف تاثیر مکمل ال- کارنیتین بر رفتار اضطرابی در موش های صحرایی نر بالغ توسط ماز مرتفع + شکل انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، گروه های مورد آزمایش به سه گروه شامل گروه سالم، سالین و تجربی تقسیم شدند. ال- کارنیتین در غلظت های ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی تیمار شد و گروه کنترل سالین، سالین را به عنوان حلال دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تعقیبی Dunnett تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه بعد از ۳۰ دقیقه، پاسخ ضداضطرابی دارو توسط ماز مرتفع + شکل بررسی شد. تیمار ال- کارنیتین، زمان سپری شدن در بازوهای باز، تعداد ورود به بازوهای باز و بسته یا فعالیت حرکتی %OAE را افزایش و %OAT را کاهش داد (p<0.01).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش دلالت بر اثر ضداضطرابی ال- کارنیتین در موش های صحرایی دارد.