مقاله تاثیر ضخامتهای مختلف کور زیرکونیا بر تطابق لبه ای رستوریشن های تمام سرامیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ضخامتهای مختلف کور زیرکونیا بر تطابق لبه ای رستوریشن های تمام سرامیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارجینال گپ
مقاله تطابق لبه ای
مقاله زیرکونیا
مقاله CAD ،CAM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی ضیایی آیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تطابق لبه ای رستوریشن ها با پوشانندگی کامل یکی از عوامل مهم موفقیت طولانی مدت آنها می باشد. از عواملی که بر تطابق لبه ای تاثیر می گذارد ضخامت کور است. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی تعیین تاثیر ضخامتهای مختلف کور زیرکونیا بر تطابق لبه ای در رستوریشن های تمام سرامیک می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی یک سوکور ابتدا یک دای استاندارد برنجی به طول هفت و قطر پنج میلی متر تهیه شد و خط خاتمه تراش به صورت چمفر کلاسیک به عمق ۰٫۸ میلی متر و با تقارب ده درجه دیواره ها تراش داده شد. کوپینگ ها از روی دای به روش CAD/CAM ساخته شدند: سه گروه ده تایی، گروه اول با ضخامت ۰٫۳ میلی متر، گروه دوم با ضخامت ۰٫۵ میلی متر و گروه سوم با ضخامت ۰٫۷ میلی متر، سپس کوپینگ ها بر روی دای قرار گرفته و به طور تصادفی شماره گذاری شدند. پس از آن گپ عمودی در ناحیه مارجینال در ده نقطه بر حسب میکرون توسط میکروسکوپ SEM اندازه گیری شد. پس از ثبت داده ها و تعیین میانگین و انحراف معیار، برای آنالیز داده ها از آزمون One way ANOVA برای مقایسه بین سه گروه ضخامت کور استفاده شد.
یافته ها: میزان فاصله در سه ضخامت ۰٫۳ و ۰٫۵ و ۰٫۷ میلی متر کور زیرکونیا قبل از پخت به ترتیب ۲۸٫۹۰±۸۹٫۲۱، ۳۹٫۳۲±۷۹٫۵۵ و ۱۰٫۳±۴۰٫۸۱۳ میکرون بود. آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین مارجینال گپ این سه ضخامت وجود دارد. (p=0.001) آزمون تکمیلی Tukey انجام شد. تفاوت آماری معناداری بین ضخامت ۰٫۳ و ۰٫۵ دیده نشد. (PV=0.006)ولی بین گروههای ۰٫۳ و ۰٫۷ (PV=0.001) و گروه ۰٫۷ و (PV=0.001) 0.5 تفاوت معنادار شد.
نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن اختلاف در سه ضخامت می توان نتیجه گرفت که با افزایش ضخامت کور زیرکونیا میزان مارجینال گپ در روکشهای تمام سرامیک کاهش می یابد.