مقاله تاثیر شکل فیزیکی جیره به صورت پلت و آردی بر عملکرد دو سویه گوشتی آرین و راس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر شکل فیزیکی جیره به صورت پلت و آردی بر عملکرد دو سویه گوشتی آرین و راس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلت
مقاله آردی
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله آرین
مقاله راس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته شلمانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: تاتینا مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوراک های طیور به سه شکل عمده پلت شده، کرامبل و آردی مصرف می شوند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر شکل فیزیکی جیره (پلت و آردی) بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین و راس در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل (۲ سویه × ۲ جنس × ۲ شکل فیزیکی جیره) به مدت ۴۹ روز اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شامل اضافه وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذا، درصد تلفات، درصد چربی محوطه بطنی، درصد بازده لاشه و درصد یکنواختی وزن گله بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دو سویه آرین و راس از نظر اضافه وزن نسبت به هم برتری ندارند، علی رغم این موضوع مصرف خوراک در سویه آرین بیشتر از راس می باشد در نتیجه ضریب تبدیل غذا در سویه راس بهتر از آرین شد. در کنار این صفات عملکرد بهتر راس از نظر درصد تلفات و درصد چربی محوطه بطنی باعث توصیه پرورش سویه راس نسبت به آرین می شود. همچنین به دلیل حصول عملکرد بیشتر جیره پلت نسبت به آردی از قبیل مصرف خوراک بیشتر، اضافه وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتر، استفاده از جیره پلت شده نسبت به جیره آردی در دو سویه آرین و راس توصیه می شود.