مقاله تاثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف جنسیتی
مقاله رفتار انتخاباتی زنان
مقاله رفتار تبعی
مقاله محافظه کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امامی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر شکاف های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموما در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدیدنظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع آوری داده از بین ۲۳۰ نفر زن و مرد در شرایط رای دهی در شهر اصفهان، نشان داد که ۱٫ الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است؛ ۲٫ تاثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یک دست نبوده و عواملی مانند تحصیلات و سن باعث کاهش یا افزایش میزان محافظه کاری زنان شده است؛ ۳٫ با تایید رابطه معنادار میان جنسیت و رفتار تبعی زنان مشخص گردید عواملی که باعث کاهش میزان محافظه کاری زنان شده اند میزان رفتار تبعی زنان را نیز کاهش داده اند. در نهایت، مقاله متضمن این ایده کلیدی است که تاثیر عامل جنسیت بر رفتار انتخاباتی زنان را نباید صرفا تاثیری از پیش تعیین شده، بیولوژیک، و مبتنی بر هویت های پایدار جنسیتی آنها دانست بلکه رفتار انتخاباتی زنان رفتاری چندلایه است که تا حدی در متن اجتماع و از طریق عوامل غیر جنسیتی نیز برساخته می شود. همین برساخته شدن نسبی رفتار سیاسی زنان مشخص می کند تا چه حد توجه به شیوه های توانمندسازی سیاسی زنان ضروری به نظر می رسد.