مقاله تاثیر شوری و نسبت های مختلف منیزیم به کلسیم بر کلونیزاسیون میکوریزی و صفات رویشی گیاه سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری و نسبت های مختلف منیزیم به کلسیم بر کلونیزاسیون میکوریزی و صفات رویشی گیاه سورگوم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به شوری
مقاله سمیت یون ها
مقاله تلقیح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمندی پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرپور محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: سرچشمه پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ های میکوریزی قادرند با گیاهان همزیست شده و با جذب برخی عناصر و کاهش اثرهای سوء شوری و سمیت عناصر، باعث بهبود رشد گیاه شوند. در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف شوری و نسبت های Mg/Ca بر درصد کلونیزاسیون قارچ Glomus sp. و صفات رویشی گیاه سورگوم تحت شرایط گلخانه، به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. فاکتورها شامل سطوح شاهد و تلقیح شده با میکوریز، سطوح شوری (۲، ۵ و ۱۰ دسی زیمنس بر متر) و نسبت های Mg/Ca (0.5، ۱، ۲ و ۴) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و طول اندام هوایی کاهش یافت؛ اما میزان کاهش این صفات در گیاهان میکوریزی نسبت به گیاهان شاهد به طور معنی داری (p<0.05) کمتر بود. میزان کلونیزاسیون در شوری ۱۰ دسی زیمنس بر متر از ۱۷٫۶۲ (شاهد) به ۶۷٫۳۰ درصد کاهش یافت. با افزایش نسبت Mg/Ca، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و هم چنین درصد کلونیزاسیون افزایش یافت، که افزایش وزن تر و خشک در گیاهان تلقیح شده بیشتر بود. با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرهای متقابل نسبت Mg/Ca با میکوریز، درصد کلونیزاسیون به طور معنی داری افزایش یافت. به نظر می رسد که تلقیح نقش مهمی در افزایش پارامترهای رشد و کاهش آثار سوء شوری و منیزیم در گیاه سورگوم دارد.