مقاله تاثیر شوری و آسکوربات بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد و محتوی پرولین و گلیسین بتائین دو رقم گیاه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری و آسکوربات بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد و محتوی پرولین و گلیسین بتائین دو رقم گیاه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات
مقاله پرولین
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله گلرنگ
مقاله گلیسین بتائین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب احمدی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: عباسپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر شوری و آسکوربات بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد و محتوای پرولین و گلیسین بتائین دانه رست ۴ روزه دو رقم پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اجراشد. فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ در چهار سطح شوری از کلرید سدیم (۸۵، ۱۷۰، ۲۵۵ و ۳۴۰ میلی مولار) و آسکوربات (۲ میلی مولار) در شرایط پتری دیش بود. نتایج نشان داد که در هر دو رقم با افزایش غلظت کلریدسدیم پارامترهای رشد نظیر درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی به طور معنی داری کاهش یافت و با افزودن آسکوربات از اثرات بازدارنده تنش شوری بر پارامترهای یاد شده کاسته شد. همچنین با افزایش شوری مقدار پرولین افزایش و مقدار گلیسین بتائین کاهش یافت. کاربرد همزمان آسکوربات با نمک باعث کاهش مقدار پرولین و همچنین افزایش گلیسین بتائین نسبت به تیمارهای شوری گشت. مقایسه نتایج نشان داد. استفاده از آسکوربات در هنگام تنش شوری توانست باعث ایجاد مقاومت در برابر تنش در ارقام پدیده و گلدشت گیاه گلرنگ شود.