مقاله تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر برخی ویژگی های مورفولوژی سه رقم بادمجان .Solanum melongena L (محلی جهرم، قلمی دزفول و دلمه هندی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر برخی ویژگی های مورفولوژی سه رقم بادمجان .Solanum melongena L (محلی جهرم، قلمی دزفول و دلمه هندی)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرید سدیم
مقاله شوری
مقاله بادمجان .Solanum melongena L
مقاله فراسنجه های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر فراسنجه های رشد در گیاهان بادمجان پرورش یافته در هوای آزاد، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۰ تکرار انجام شد. تیمارهای شوری در ۶ سطح شامل غلظت های ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ ،۸۰ و ۱۰۰ میلی مولار کلرید سدیم و تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) مورد استفاده قرار گرفتند که مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم به آب آبیاری (با هدایت الکتریکی ۲۱۹ میکرو زیمنس بر سانتی متر) اضافه شدند. نشاءهای آماده شده سه رقم بادمجان (محلی جهرم، قلمی دزفول و دلمه هندی) در خاک غالب منطقه خنج لارستان در کیسه های پلاستیکی ۹ کیلوگرمی کشت گردید. تیمارهای شوری به مدت ۵ ماه اعمال شد. نتایج نشان داد که به طور کلی شوری باعث کاهش صفات تعداد برگ، ارتفاع کلی ساقه، طول ریشه، وزن خشک کل و نسبت وزن خشک شاخساره به ریشه در مقایسه با تیمار شاهد شده اما بر قطر ساقه اثر معنی داری نداشت. در بین ارقام مورد بررسی بر اساس صفات مطالعه شده، رقم دلمه هندی به عنوان رقمی با بردباری بیش تر و رقم قلمی دزفول به عنوان حساس ترین رقم در برابر شوری ناشی از کلرید سدیم ارزیابی گردید.